fbpx

Regulamin serwisu internetowego

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stronami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną są: Usługodawca oraz
Usługobiorca realizujący zamówienie u Usługodawcy.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego cybina13.pl a w
szczególności zasady świadczenia przez Usługodawcę usług: zamówienia Posiłku na
wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku.
3. Niniejszy Regulamin nie dotyczy usług świadczonych przez Usługobiorcę na rzecz
podmiotów będących przedsiębiorcami.
4. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy przed złożeniem zamówienia Posiłku
na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku Regulamin serwisu internetowego:
cybina13.pl, również w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i
utrwalanie treści tego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym
posługuje się Usługobiorca.
5. Serwis internetowy – strona internetowa dostępna pod adresem: cybina13.pl.
6. Operator serwisu cybina13.pl – Mariola Ślusarczyk prowadząca działalność gospodarczą
pod nazwą: „F.H.U. "CYBINA 13" MARIOLA ŚLUSARCZYK” pod adresem: ul. Cybińska nr
13, lok. 2, 61-124 Poznań, adres do korespondencji: ul. Katowicka nr 29, lok. 2, 61-131
Poznań, NIP: 6571782861, REGON: 291047094.
7. Usługodawca – Mariola Ślusarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:
„F.H.U. "CYBINA 13" MARIOLA ŚLUSARCZYK” pod adresem: ul. Cybińska nr 13, lok. 2, 61-
124 Poznań, adres do korespondencji: ul. Katowicka nr 29, lok. 2, 61-131 Poznań, NIP:
6571782861, REGON: 291047094.
8. Usługobiorca – osoba fizyczna mająca ukończone co najmniej 13 lat lub ograniczoną
zdolność prawną, będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
9. Biuro Obsługi Klienta (BOK) – jednostka organizacyjna Usługodawcy.
10. Posiłek – potrawa (danie) lub napój (alkoholowy albo bezalkoholowy), oferowany przez
Restaurację na stronie internetowej cybina13.pl.
11. Restauracja – podmiot świadczący usługi gastronomiczne pod nazwą: „Cybina13”,
mający siedzibę w Poznaniu pod adresem: ul. Cybińska nr 13, lok. 2, 61-124 Poznań,
który oferuje swoje Posiłki w Serwisie internetowym.
12. Usługa zamówienia Posiłku na wynos – usługa, której przedmiotem jest umożliwienie
przez Usługodawcę złożenia przez Usługobiorcę zamówienia Posiłku z Restauracji za
pośrednictwem Serwisu internetowego albo telefonicznie i w której Usługobiorca
deklaruje odbiór Posiłku we własnym zakresie w Restauracji w określonym terminie.
13. Usługa zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku – usługa, której przedmiotem jest
umożliwienie przez Usługodawcę złożenia przez Usługobiorcę zamówienia Posiłku z
Restauracji za pośrednictwem Serwisu internetowego albo telefonicznie za
pośrednictwem BOK oraz dostawa przez Usługodawcę zamówionego uprzednio przez
Usługobiorcę Posiłku do miejsca zamieszkania lub pobytu Usługobiorcy.

2

14. Płatność – czynność polegająca na zapłacie ceny za usługę zamówienia Posiłku na wynos
lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku w wybrany sposób podczas składania
zamówienia, w sposób określony w Regulaminie.
15. Rejestracja – czynność polegająca na założeniu Konta w Serwisie internetowym poprzez
wypełnienie formularza.
16. Konto – panel administracyjny przypisany konkretnemu Usługobiorcy w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy, który zawiera dane dotyczące Usługobiorcy, w postaci
jego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania lub miejsca pobytu, nr telefonu, adresu e-
mail oraz hasła. Konto umożliwia m. in. składanie zamówień Posiłku, edytowanie danych
Usługobiorcy, zarządzanie danymi adresowymi.
17. Katalog – publikacja zawierająca Posiłki oferowane przez Restaurację na stronie
internetowej: cybina13.pl w formie elektronicznej (PDF).
18. Kurier – pełnoletnia osoba fizyczna działająca na zlecenie Usługodawcy, która
bezpośrednio realizuje dostawę Posiłku do miejsca zamieszkania lub pobytu
Usługobiorcy.

§ 2 SERWIS INTERNETOWY I KONTO

1. Usługobiorca w celu korzystania z usług: zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia
Posiłku i dostawy Posiłku ma możliwość rejestracji w Serwisie internetowym.
2. W celu założenia Konta w Serwisie internetowym Usługobiorca wypełnia formularz na
stronie Serwisu internetowego, gdzie podaje następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego,
c) adres zamieszkania lub pobytu,
d) adres e-mail,
e) hasło.
3. Usługobiorca zapewnia, że podanego przez niego dane, o których mowa w ust. 2 pkt a-e.
powyżej, są prawdziwe.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez
Usługobiorcę przy rejestracji, Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia
Usługobiorcy możliwości korzystania z Serwisu internetowego do czasu uwiarygodnienia
przez Usługobiorcę, iż podał on prawdziwe dane. Usługodawca wskaże Usługobiorcy
sposób uwiarygodnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail
podany przez Usługobiorcę.
5. Usługobiorca zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu internetowego, w tym z Konta w
sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz bez naruszania przepisów powszechnie
obowiązującego prawa i zasad współżycia społecznego.
6. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie do likwidacji Konta w Serwisie internetowym.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia działalności Serwisu internetowego
lub wprowadzania przerw w jego działaniu, w celu podjęcia prac konserwacyjnych. W
takich sytuacjach na stronie internetowej: cybina13.pl pojawi się stosowna informacja o
zawieszeniu działania lub przerwie w działaniu Serwisu internetowego

§ 3 USŁUGA ZAMÓWIENIA POSIŁKU

1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu internetowego umożliwia Usługobiorcy złożenie
zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku oferowanego
przez Restaurację na stronie internetowej cybina13.pl  lub umożliwia złożenie
zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku telefoniczne za
pośrednictwem BOI przy użyciu katalogów w wersji elektronicznej lub papierowej bądź
informacji ze strony internetowej cybina13.pl.
2. Złożenie zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku za
pośrednictwem Serwisu internetowego następuje poprzez:
a) zalogowanie się na posiadane w Serwisie internetowym Konto lub rejestrację w
przypadku braku Konta,
b) wybór Posiłku oferowanego przez Restaurację na stronie internetowej: cybina13.pl,
c) wybór: zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku,
d) potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie klawisza „Zamawiam i płacę”.
3. Złożenie przez Usługobiorcę zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i
dostawy Posiłku za pośrednictwem Serwisu internetowego albo telefonicznie za
pośrednictwem BOK oznacza, że Usługobiorca zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu i akceptuje jego warunki.
4. Złożenie przez Usługobiorcę zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i
dostawy Posiłku za pomocą Serwisu internetowego albo telefonicznie za pośrednictwem
BOK jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowy o
przygotowanie Posiłku.
5. Złożenie zamówienia Posiłku na wynos zobowiązuje Usługobiorcę do osobistego odbioru
zamówienia o wskazanej godzinie w Restauracji. Godzina oraz adres Restauracji znajdują
się w podsumowaniu Zamówienia.
6. Usługobiorca przy składaniu zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku ma obowiązek
uwzględnić możliwe godziny jego dostawy wskazane w Serwisie internetowym przy
danych o Restauracji, której Posiłek jest wybierany. W przypadku zamówienia Posiłku
drogą telefoniczną za pośrednictwem BOI, Usługobiorca zostanie poinformowany przez
konsultanta BOI o możliwości dostawy Posiłku.
7. Złożenie zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku powinno nastąpić najpóźniej na
godzinę przed zakończeniem możliwości dostawy Posiłku, zgodnie z informacją zawartą
w Serwisie internetowym. Zamówienie Posiłku złożone w czasie krótszym niż godzina od
zakończenia możliwości dostawy Posiłku nie będzie realizowane przez Restaurację.
8. Złożenie zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku jest możliwe, gdy wartość złożonego
zamówienia wynosi co najmniej 50,00 złotych.
9. Po złożeniu zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku,
Usługobiorca otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia za pomocą sms-a na wskazany
numer telefonu komórkowego lub na wskazany adres e-mail.

§ 4 USŁUGA DOSTAWY POSIŁKU

1. Złożenie zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku oznacza zawarcie umowy o świadczenie
usługi dostawy Posiłku pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.
2. Realizacja usługi dostawy Posiłku następuje nie wcześniej niż w czasie 60 minut od
momentu złożenia zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku.
3. Usługodawca realizuje usługę dostawy Posiłku poprzez Kuriera działającego na jego
zlecenie.
4. Po złożeniu zamówienia Usługobiorca ma obowiązek przebywać w miejscu zamieszkania
lub pobytu, gdzie ma być dostarczony Posiłek.
5. W przypadkach losowych (w szczególności roboty drogowe, wypadki lub kolizje drogowe,
zatory w ruchu drogowym) Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu
realizacji usługi dostawy Posiłku. W takim przypadku Usługodawca poinformuje
telefonicznie Usługobiorcę o przedłużeniu czasu realizacji usługi.
6. Gdy Posiłkiem jest napój alkoholowy, a Kurier poweźmie wątpliwości co do pełnoletności
Usługobiorcy, to Kurier ma prawo zażądać potwierdzenia pełnoletności przez
Usługobiorcę poprzez okazanie aktualnego dowodu osobistego, prawa jazdy lub
paszportu. W przypadku braku okazania jednego ze wspomnianych dokumentów, Kurier
odmawia wydania napoju alkoholowego Usługobiorcy.
7. Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależne wykonanie
usługi dostawy Posiłku z powodu:
a) wystąpienia siły wyższej,
b) wskazania przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub niepełnych danych, o których
mowa w § 2 ust. 2 pkt a-e Regulaminu.

§ 5 Płatność

1. Koszty realizacji usługi zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy
Posiłku obejmuje:
a) koszt Posiłku,
b) lub koszt Posiłku i koszt dostawy Posiłku do miejsca zamieszkania lub pobytu
Usługobiorcy.
2. Koszt Posiłku oferowanego przez Restaurację jest podany w Serwisie internetowym.
3. Koszt dostawy Posiłku do miejsca zamieszkania lub pobytu Usługobiorcy jest uzależniony
od odległości pomiędzy Restauracją a miejscem zamieszkania lub pobytu Usługobiorcy.
4. Płatność za usługę zamówienia dostawy Posiłku następuje:
a) gotówką do rąk Kuriera, przy dostawie Posiłku do miejsca zamieszkania lub pobytu
Usługobiorcy,
b) za pomocą karty kredytowej,
c) przelewem przy użyciu portalu internetowego www.przelwy24.pl.
5. Usługodawca przy dostawie Posiłku przekazuje Usługobiorcy paragon fiskalny.

§ 6 ODMOWA WYKONANIA USŁUGI

Usługodawca ma prawo odmówić wykonania usługi zamówienia Posiłku na wynos lub
zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku, gdy Usługobiorca wcześniej dokonał zamówienia
Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku i nie zapłacił za zamówienie lub
nie przebywał w miejscu zamieszkania lub pobytu, gdzie miał być dostarczony Posiłek. W
takiej sytuacji złożone przez Usługobiorcę zamówienie Posiłku nie będzie realizowane przez
Restaurację.

§ 7 ODSTĄPIENIE I REKLAMACJA

1. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi zamówienia Posiłku na wynos lub
zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku przysługuje Usługobiorcy do czasu rozpoczęcia
realizacji tej usługi, gdyż przedmiotem usługi zamówienia Posiłku na wynos lub
zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku są potrawy, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub
mają krótki termin przydatności do spożycia. Po rozpoczęciu realizacji usługi zamówienia
Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku prawo odstąpienia od umowy
świadczenia tej usługi nie przysługuje.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi można złożyć telefonicznie
na numer 616 636 334 lub na adres e-mail restauracja@cybina13.pl.
3. Usługobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w przypadku niewykonania albo
nienależytego wykonania usługi zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i
dostawy Posiłku.
4. Reklamację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi zamówienia Posiłku
na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku, a w przypadku nie wykonania tej
usługi od dnia, w którym usługa miała być wykonana.
5. Reklamację można złożyć:
a) pisemnie na adres Usługodawcy przy czym dla zachowania terminu liczy się data stempla
pocztowego,
b) drogą elektroniczną na adres e-mail, przy czym dla zachowania terminu liczy się moment
wpływu wiadomości do systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
6. Usługodawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji, od momentu wpływu zgłoszenia
reklamacyjnego.
7. Usługodawca podejmuje wszelkich starań aby w Serwisie internetowym zawarta była
aktualna oferta Posiłków oferowanych przez Restaurację. W przypadku gdyby po
złożeniu przez Usługobiorcę zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i
dostawy Posiłku okazało się, że Posiłek ten nie jest oferowany, Usługodawca poinformuje
Usługobiorcę niezwłocznie o tym fakcie. W takiej sytuacji Usługobiorca ma możliwość
zamówienia innego Posiłku lub odstąpienia od umowy o świadczenie usługi zamówienia
Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku.

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.
1):
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mariola Ślusarczyk prowadząca
działalność gospodarczą pod nazwą: „F.H.U. "CYBINA 13" MARIOLA ŚLUSARCZYK” pod
adresem: ul. Cybińska nr 13, lok. 2, 61-124 Poznań, adres do korespondencji: ul.
Katowicka nr 29, lok. 2, 61-131 Poznań, NIP: 6571782861, REGON: 291047094.
b) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z
Administratorem danych na podstawie stosownych umów powierzenia w tym:
podmioty biorące udział w realizacji zlecenia/usługi, biuro rachunkowe, instytucje
obsługujące płatności online, podmioty, które pomagają w utrzymaniu i
funkcjonowaniu strony internetowej (np.: zapewniające hosting, pocztę
elektroniczną, dostęp do Internetu itp.), podmioty świadczące pomoc prawną.
c) Administrator danych oświadcza i zapewnia, że stosowane przez niego środki
techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom
przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w
szczególności postanowieniom art. 32 RODO.
d) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: realizacji
świadczonych przez Administratora usług lub podjęcia pewnych działań na Pani/Pana
żądanie przed zawarciem umowy (art.6 ust. 1 lit. b RODO), wysyłania przez
Administratora wiadomości w celu marketingu produktów i usług własnych (art.6 ust.
1 lit. f RODO), przesyłania przez Administratora informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit.
a RODO) na podstawie zgody, udzielonej Administratorowi przez osobę, której dane
dotyczą (jeżeli Pani/Pan udzieliła/udzielił takiej zgody).
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes
realizowany przez Administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania
przewarzania w celach planowania biznesowego) oraz przez okres wynikający z
przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym
zakresie.
f) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo:
1. żądania od Administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich
sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18
RODO),
3. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21
RODO),
4. przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
g) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa
podania danych w wymaganym zakresie może skutkować brakiem możliwości
realizacji usług przez Administratora.
h) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania o którym mowa w art. 22 RODO.

7

i) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach
określonych w zakładce: Polityka prywatności i stosowania plików cookies.
j) Szczegółowe informację dot. zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są w
zakładce: Polityka Prywatności i stosowania plików cookies.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w związku z
realizacją usług: zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku
będą rozpoznawane przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.

Zostańmy w kontakcie.

Odwiedź nasze social media i bądź na bieżąco z aktualnościami Cybina13!

Odkryj niepowtarzalny smak